Baza wiedzy

Kto może skorzystać z projektu
Z projektu mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę lub filię na terenie Małopolski.
W celu określenia statusu przedsiębiorstwa, należy stosować przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem:

 • średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 milionów EUR
 • małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR
 • mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR
Na co może być przeznaczone wparcie w projekcie

Wsparcie w projekcie może być przeznaczone na następujące usługi rozwojowe:

 • Usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning)
 • Usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitację, coaching)
 • Usługi jednorazowe (egzamin)
Jaka jest wartość bonu

1 bon rozwojowy = maksymalna wartość bonu 45 zł.

Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:

 • w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług doradczych – ½ godziny usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – cena egzaminu dzielona przez 45 złotych = liczba bonów.

Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 45 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.
Natomiast jeśli cena za godzinę usługi jest niższa nią 45 zł w przypadku szkoleń oraz 90 zł w przypadku usługi doradczej, wówczas w momencie rozliczania usługi procent dofinasowania liczony jest do rzeczywistej ceny jednostkowej za godzinę, a różnica z tego wynikająca zwracana jest na konto beneficjenta. Należy pamiętać, że zawsze w przypadku usług szkoleniowych 1 bon, to 1 godzina szkoleniowa, natomiast w przypadku doradztwa, jedna godzina zegarowa, to 2 bony. Cena za godzinę usługi nie ma wpływu na zwiększenie liczby bonów, przypadających na 1 godzinę.

Na kwotę 45 złotych składa się wartość dofinansowania oraz wkładu własnego.
Dofinansowanie wynosi odpowiednio:
80% czyli 36 zlotowych, lub
50% czyli 22,50 złotych
Wkład własny wynosi odpowiednio 20% lub 50%.

Jaki jest poziom dofinasowania bonów

W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

 • 50% to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.
 • 80% to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:
 1. przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej
 3. Skierowani na usługę przez Przedsiębiorcę pracownicy w wieku 50 lat lub więcej oraz o niskich kwalifikacjach;
 4. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi rozwojowych mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych;

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje wykorzystanie limitów bonów dofinansowanych w 80%.
Zamówione limity bonów mają gwarantowany 80% poziom dofinansowania w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w punkcie 1 i 2.
Natomiast w przypadku deklaracji uzyskania wyższego dofinasowania z tytułu, o którym mowa w punkcie 3 i 4 na etapie rozliczenia będzie dokonywana weryfikacja limitów. Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy.

 

Wartość bonów Dofinansowanie Limit PLN Dofinansowanie Limit PLN
7 200,00 50% 3 600,00 80% 5 760,00
10 800,00 50% 5 400,00 80% 8 640,00
14 400,00 50% 7 200,00 80% 11 520,00
21 600,00 50% 10 800,00 80% 17 280,00
36 000,00 50% 18 000,00 80% 28 800,00
64 800,00 50% 32 400,00 80% 51 840,00
122 400,00 50% 61 200,00 80% 97 920,00
Ile wynosi wkład własny przedsiębiorcy

Wysokość wkładu własnego wynosi 20% lub 50% wartości zamówionych bonów,
Przedsiębiorca po podpisaniu umowy wnosi wkład własny w kwocie stanowiącej:

 1. 20% wartości zamawianych bonów rozwojowych, w przypadku gdy Przedsiębiorca zadeklarował, ze należy do grupy przedsiębiorstw wysokiego wzrostu lub przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu;
 2. 50% wartości zamawianych bonów rozwojowych w pozostałych przypadkach, niezależnie od liczby deklarowanych bonów dofinansowanych w 80% z tytułu otrzymania wyższego dofinansowania w wyniku udziału w usłudze rozwojowej pracowników w wieku 50 lat lub więcej, pracowników o niskich kwalifikacjach, lub udziału w usłudze rozwojowej mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Różnica nadpłaconego wkładu własnego jest zwracana Przedsiębiorcy na etapie rozliczenia usługi rozwojowej.

Jakie są limity bonów
Wielkość przedsiębiorstwa Liczba pracowników Podstawowy limit bonów Dodatkowy limit bonów Ilość bonów razem Łączna minimalna liczba pracowników do przeszkolenia
samozatrudnienie 0 160 0 160 1
mikro 1-3 160 80 240 2
mikro 4-9 160 160 320 3
małe 10-19 160 320 480 4
małe 20-49 160 640 800 7
średnie 50-99 160 1280 1440 13
średnie 100-249 160 2560 2720 24
Czy w projekcie jest przewidziany limit uczestników

Założeniem projektu jest zrekrutowanie 3481 Przedsiębiorstw, w tym 13657 Pracowników tych Przedsiębiorstw na zasadzie pierwszeństwa zgłoszeń, jednakże uwzględniając kryterium wielkości przedsiębiorstw w projekcie została przewidziana pula miejsc tj.:

 • 13% samozatrudnieni,
 • 22% mikroprzedsiębiorstwa,
 • 33% małe przedsiębiorstwa,
 • 21% średnie przedsiębiorstwa.

W przypadku przekroczenia dostępnych limitów zostanie utworzona lista rezerwowa przedsiębiorców, którzy mogą uzyskać wsparcie pod warunkiem:

 • dostępności bonów w ramach wolnej puli bonów,
 • wycofania zakwalifikowanego przedsiębiorcy z projektu w ramach danej podgrupy,
  w wyniku zmniejszenia zakresu wsparcia przez Przedsiębiorcę zakwalifikowanego do projektu.
Jak można skorzystać z bonów rozwojowych

Z bonów rozwojowych można skorzystać dokonując uprzedniej rejestracji za pośrednictwem strony www.mbon.pl Poniżej zamieszczona jest prezentacja, w której krok po kroku przedstawiono proces rejestracji do projektu.
Termin ważności bonów

Termin ważności bonów jest ustalany w umowie o dofinansowanie i wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.
Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z pełnej puli przyznanych bonów winien w terminie ich ważności dokonać zwrotu co stanowi warunek konieczny finalnego rozliczenia przez MARR S.A. i zwrotu nadpłaconego wkładu własnego.

Wybór szkoleń, doradztwa, egzaminów

Przedsiębiorca decyduje z jakiej usługi może skorzystać sam lub jego pracownik. Warunkiem jest podpisanie umowy o dofinansowanie z MARR S.A. i wpłacenie wkładu własnego. Każdy Przedsiębiorca jest zobowiązany do założenia profilu indywidualnego oraz INSTYTUCJONALNEGO w Bazie Usług Rozwojowych. Proszę pamiętać, że tylko po utworzeniu przez Państwa profilu instytucjonalnego w BUR możemy nadać Państwu ID wsparcia. Nadane ID uprawnia Państwa do korzystania z usług z dofinansowaniem. W projekcie mogą być dofinansowane wyłącznie usługi, na które zapisaliście Państwo swoich pracowników lub siebie z użyciem ID, z profilu instytucjonalnego.

Baza Usług Rozwojowych - jak z niej korzystać.

Poniżej podajemy Państwu link do strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie znajdziecie Państwo instrukcje „krok po kroku” jak korzystać z BUR.
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Istotne jest aby Usługodawcy zgodnie z wymogami BUR mogli świadczyć usługi z dofinansowaniem.

Usługodawcy w ramach funkcjonalności systemu akceptują Regulamin rozliczania Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem realizacji usług w projekcie.
Usługodawca w ramach funkcjonalności systemu dokonuje wszystkie czynności związanych z realizacją usługi tj. potwierdza gotowość do realizacji usługi rozwojowej, jej faktyczne wykonanie poprzez zmiany w statusach usługi. Po akceptacji Regulaminu w przypadku świadczenia pierwszej usługi lub odpowiednio potwierdzeniu gotowości do realizacji kolejnych usług Usługodawca będzie miał dostęp do danych dotyczących usługi, którą będzie realizował z udziałem Uczestnika projektu, który dokonał na nią zapisu w ramach funkcjonalności BUR.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP