Szanowni Państwo,

Informujemy, że decyzją Instytucji Zarządzających wykorzystaniem środków dofinansowanych w Ramach RPO WM na lata 2014-2020 została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu finansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finasowania usług szkoleniowych o charakterze e-learningowym.

W związku z powyższym w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe” za niekwalifikowane uznaje się usługi e-learningowe, na które zapis nastąpił od dnia 2020.03.17.

Usługi, które są obecnie realizowane jak również, te na które dokonano zapisu do dnia 2020.03.16 zostaną rozliczone w dotychczasowym trybie. Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia szkoleń, w których część godzin ma formę e-learningu z zastrzeżeniem, że godziny usług świadczone w tej formie nie podlegają rozliczeniu.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP