Informujemy, że w związku z wyczerpującą się pulą środków przeznaczonych na dofinansowanie usług w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe (mBon) przedsiębiorcy będą przyjmowani do projektu pod warunkiem dostępności środków finansowych (bonów) przeznaczonych na dofinansowanie, zgodnie z § 7 Regulaminu.

Nadal istnieje możliwość rejestrowania się do systemu i dokonywania zgłoszeń przez Kandydatów, niemniej zgłoszenia te będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń dopiero po zwolnieniu się środków finansowych.

Dotychczas złożone formularze przez Kandydatów zostaną rozpatrzone według kolejności zgłoszeń po zwolnieniu się środków finansowych w projekcie mBon. Umowy z przedsiębiorcami, których formularze zostały pozytywnie zweryfikowane i którym udostępniono w systemie umowę, będą zawierane sukcesywnie według kolejności ich wpływu do MARR S.A. (decyduje data i godzina) w miarę uwalnianych środków.

Jednocześnie podkreślamy, że przyjęcie do projektu następuje dopiero w momencie podpisania umowy przez ostatnią ze stron (§ 1 ust. 3, 5, 28 i § 4 ust. 5 Regulaminu).

W trosce o jak najlepsze wykorzystanie środków  przypominamy, że jeżeli wkład własny nie zostanie wpłacony przez uczestnika Projektu w terminie do 10 dni od zawarcia umowy (liczy się data uznania rachunku MARR S.A.) wygasa ona automatycznie (§ 10 ust. 5 Regulaminu). Informacje o zawarciu umowy otrzymują Państwo w ramach funkcjonalności systemu mBon.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP