Informacja dla firm szkoleniowych oraz doradczych w związku z obecnością koronawirusa w Polsce

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną obecnością koronawirusa w Polsce  informujemy, że
w dalszym ciągu obowiązują zapisy umów na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” dotyczące nieobecności uczestników na zajęciach. Za dokumenty usprawiedliwiające nieobecność uznajemy:

 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające przyczyny nieobecności (np. zaświadczenie lekarskie, odpis aktu ślubu, zaświadczenie z sądu, inne adekwatne dokumenty);
 • kserokopię ZUS-owskiego druku 15A przekazywanego pracodawcy w przypadku konieczności zapewnienia opieki dzieciom do lat 8, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku
  z zamknięciem szkół i przedszkoli;
 • kserokopię decyzji inspektora sanitarnego w przypadku nieobecności związanej z objęciem osoby kwarantanną przez odpowiednie służby
 • inne adekwatne dokumenty.

 

Jednocześnie rekomendujemy, aby w miarę możliwości w uzgodnieniu z uczestnikami usług dokonali Państwo zmian w harmonogramach polegających na przesunięciu zajęć z miesiąca marca 2020 r. na termin późniejszy z uwzględnieniem terminu ważności bonów uczestników, nie później jednak niż do 30.04.2020 roku.

W miesiącu  marcu 2020 roku dopuszczamy ich realizację w trybie niestacjonarnym (zdalnym) spełniającym następujące warunki:

 • zajęcia muszą odbywać się w czasie rzeczywistym zgodnym z harmonogramem w BUR (np.
  z wykorzystaniem platformy e-learningowej umożliwiającej telekonferencję z możliwością rejestracji zajęć i komunikację lektora z uczestnikami w tym samym czasie);
 • W harmonogramie w BUR Usługodawca jest zobowiązany każdorazowo wskazać, że dane zajęcia są przeprowadzona w trybie niestacjonarnym (zdalnym).
 • zajęcia muszą być nagrywane, a ich zapis przechowywany w celach kontrolnych (zapis audio-video ma przedstawiać zarówno prowadzącego jak i uczestników szkolenia, oraz wyświetlać bieżącą datę i godzinę zajęć).
 • instytucja zagwarantuje możliwość przeprowadzenia monitoringu takiej usługi np. poprzez dostęp do zdalnego połączenia w trakcie prowadzonych zajęć (możliwość podejrzenia zajęć
  w trakcie ich prowadzenia).
 • Instytucja przyjmie od uczestnika oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, w tym wizerunku, z informacją o udostępnieniu do wglądu nagrań Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W przypadku realizacji takiej usługi (w trybie zdalnym) instytucja przekazuje do MARR S.A (na adres mailowy: joanna.pierzchala@marr.pl) informację o sposobie dostępu do prowadzonych zajęć. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w takiej formie.

Nazwa Usługodawcy Nazwa Przedsiębiorcy Numer usługi Forma dostępu dla MARR S.A. do zajęć realizowanych zdalnie
.

 

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP