Informacja dla firm szkoleniowych oraz doradczych w związku z  ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego na terenie RP

 

Szanowni Państwo,

W związku z  epidemią wywołaną obecnością koronawirusa w Polsce  przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła Wytyczne określające standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie.
https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie

Wytyczne te dotyczą tych usług rozwojowych, które z uwagi na zaistniałą sytuację nie mogą odbywać się stacjonarnie, natomiast ich przeprowadzenie możliwe jest zdalnie w czasie rzeczywistym.

Prosimy o zapoznanie się i wdrożenie przedmiotowych Wytycznych, jak również śledzenie strony z uwagi na wprowadzane na bieżąco do Wytycznych zmiany.

Prosimy o zwrócenie uwagi  na sposób dokumentowania realizacji usług oraz przewidziany
w Wytycznych obieg tych dokumentów.

W przypadku zdalnych usług doradczych (coaching, mentoring, doradztwo) obowiązkowym dokumentem potwierdzającym realizację usługi jest formularz wykonania usługi doradczej, który po sporządzeniu przez świadczącego usługę i podpisaniu przez przedsiębiorcę korzystającego
z usługi powinien zostać odesłany do operatora tj. do MARR SA..

Przypominamy również, że w dalszym ciągu obowiązują zapisy umów na rozliczanie usług
z wykorzystaniem elektronicznych bonów rozwojowych w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” dotyczące nieobecności uczestników na zajęciach. Za dokumenty usprawiedliwiające nieobecność uznajemy:

  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ, potwierdzające przyczyny nieobecności (np. zaświadczenie lekarskie, odpis aktu ślubu, zaświadczenie z sądu, inne adekwatne dokumenty);
  • kserokopię ZUS-owskiego druku 15A przekazywanego pracodawcy w przypadku konieczności zapewnienia opieki dzieciom do lat 8, na które przysługuje zasiłek opiekuńczy w związku
    z zamknięciem szkół i przedszkoli;
  • kserokopię decyzji inspektora sanitarnego w przypadku nieobecności związanej z objęciem osoby kwarantanną przez odpowiednie służby
  • inne adekwatne dokumenty.

Jednocześnie rekomendujemy, aby w miarę możliwości w uzgodnieniu z uczestnikami usług dokonali Państwo zmian w harmonogramach polegających na przesunięciu zajęć
z uwzględnieniem terminu ważności bonów uczestników, nie później jednak niż do 30.04.2020 roku.

W przypadku realizacji usługi w trybie zdalnym prosimy o dopełnienie obowiązku przekazania do MARR S.A (na adres mailowy: mbon-uslugizdalne@marr.pl) informacji o sposobie dostępu do prowadzonych zajęć. Informacja ta powinna zostać przekazana najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć w formie poniższej tabeli.

 

Nazwa Usługodawcy Nazwa Przedsiębiorcy Numer usługi Data/daty realizacji usługi Forma dostępu dla MARR S.A. do zajęć realizowanych zdalnie

 

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP