O projekcie

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem VoiceFinder S.A. realizuje projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe. W ramach projektu na każdym etapie jego realizacji jest wykorzystywany system informatyczny, tak aby zapewnić sprawną obsługę Przedsiębiorców i Usługodawców, świadczących usługi rozwojowe.
Dzięki realizacji projektu małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.

Co mogą zyskać małopolskie firmy?
W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych tj. szkoleń, doradztwa, egzaminów o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 60 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych, aż po 2720 bonów w przypadku średniego Przedsiębiorstwa. Bony będą ważne przez pół roku od momentu podpisania umowy z MARR S.A., nie dłużej niż do 30 kwietnia 2020 roku.

Kto może skorzystać?
Uczestnikiem projektu mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, posiadające siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Małopolskiego – co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Przedsiębiorcy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy, zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę ale także np. w ramach umowy cywilnoprawnej. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.

Kiedy można ubiegać się o udział w projekcie?
Formularze rekrutacyjne można składać w sposób ciągły w ramach systemu mbon. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna. Wszelkie szczegóły dotyczące obiegu bonów znajdują się w regulaminie.

Jakie są zalety systemu dystrybucji bonów?
Niewątpliwą zaletą systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania – zawarcie umowy z danym przedsiębiorcom nastąpi do 10 dni roboczych od zamówienia bonów (poprawnego zgłoszenia w ramach systemu mbon). System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.
Zaletą projektu jest również kompleksowość wsparcia oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie:

 • dostęp do elektronicznego systemu obsługi
 • wybór dobrej jakości szkoleń i usług doradczych dostępnych jedynie w Bazie Usług Rozwojowych
 • obsługę i wsparcie techniczne
 • szybkie i bezproblemowe rozliczenie usług

Jaka jest wartość bonu
1 bon rozwojowy = maksymalna wartość bonu 60 zł.

Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest:

 • w przypadku usług szkoleniowych – 1 godzina usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług doradczych – ½ godziny usługi = 1 bon rozwojowy;
 • w przypadku usług jednorazowych tj. egzamin – cena egzaminu dzielona przez 60 złotych = liczba bonów.

Jeżeli koszt usługi rozwojowej za 1 godzinę usługi przekracza kwotę 60 zł, Przedsiębiorca pozostałą część kosztu usługi rozwojowej pokrywa ze środków własnych, wpłacając różnicę bezpośrednio do Usługodawcy.
Natomiast jeśli cena za godzinę usługi jest niższa niż 60 złotych w przypadku szkoleń oraz 120 zł w przypadku usługi doradczej, wówczas wartość bonu zrównuje się z ceną za godzinę usługi. Należy pamiętać, że zawsze w przypadku usług szkoleniowych 1 bon, to 1 godzina szkoleniowa, natomiast w przypadku doradztwa, jedna godzina zegarowa, to 2 bony. Cena za godzinę usługi nie ma wpływu na zwiększenie liczby bonów, przypadających na 1 godzinę.

Na kwotę 60 złotych składa się wartość dofinansowania oraz wkładu własnego.
Dofinansowanie wynosi odpowiednio:
80% czyli 48 zlotowych, lub
50% czyli 30 złotych
Wkład własny wynosi odpowiednio 20% lub 50%.

Jaki jest poziom dofinansowania?
W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).

 • 50% to gwarancja dofinansowania dla przedsiębiorców biorących udział w projekcie, otrzymujących pomoc de minimis.
 • 80% to preferencyjny poziom dofinansowania, z którego mogą skorzystać Przedsiębiorcy spełniając jakikolwiek z poniższych warunków:
 1. przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu, wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj. wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej
 3. Skierowani na usługę przez Przedsiębiorcę pracownicy w wieku 50 lat lub więcej oraz o niskich kwalifikacjach;
 4. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z usługi rozwojowych mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Kwalifikacje spełniające wymogi w/w art. ograniczają się do usług, które pozwalają na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i posiadających odpowiedni kod kwalifikacji. Za usługę rozwojową, która zakończyła się zdobyciem przedmiotowych kwalifikacji, można uznać wyłącznie te, które kończą się certyfikacją, uzyskaną na podstawie walidacji przeprowadzonej przez uprawione podmioty przeprowadzające walidację i certyfikację kwalifikacji rynkowych;

Przedsiębiorca na etapie rekrutacji deklaruje wykorzystanie limitów bonów dofinansowanych w 80%.
Zamówione limity bonów mają gwarantowany 80% poziom dofinansowania w przypadku spełnienia kryteriów, o których mowa w punkcie 1 i 2.
Natomiast w przypadku deklaracji uzyskania wyższego dofinasowania z tytułu, o którym mowa w punkcie 3 i 4 na etapie rozliczenia będzie dokonywana weryfikacja limitów. Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania umowy.

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP”. Dofinansowanie w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu wynosi 81 646 829,68 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 69 399 805,22 zł, co stanowi 85% wartości projektu.
W razie pytań prosimy o kontakt z nasza infolinią, pod numer 12 307 32 15. Konsultanci wyjaśnią Państwu wszystkie wątpliwości związane z obowiązującymi dokumentami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami, odwiedzenia zakładki Baza Wiedzy.

MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE
NEWSLETTER

ZNAJDŹ NAS NA

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian,Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP